این لوس بازیهای شاعرانه نیست !!
 

من : قابیل؛ هابیل رو کشت و هر کاری کرد دیگه فایده ای نداشت، هابیل زنده نمی شد..

یکی از بچه ها: خــ آله! خالــهـ! من میدونم یه راه بــــود.

من:چه راهی؟!

همو یکی از بچه ها: باید می بردش دکتر!

من:هه، آخه عسیســم اون زمان که دکتر نبوده اصن !

همو بچهــِ: چرا خـــــــــــــاله بوده تو آ.مـ.ر.یـ.کـ.ا بوده !!

 

شاید باورتون نشه ولی ؛

سر کله زدن با جماعت ذکور اونم در سنین 4 تا 7 سال از صدتا پایان نامه دادن و هر فاجعه ی دیگه

سخت تر گاهی هم بدتره بــاور کن!

در این حد که اینجا بی صاحاب شده ، صاحابش هم در به در شده.


گره خورد به:
آدم از یک جایی به بعد, حق نداره اشتباه کنه
+ بارانَـــ م! |